Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen YK-yhdistys TAYK ry, epävirallinen lyhenne TAYK ja sen kotipaikka on Tampere.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Yhdistyneiden kansakuntien periaatteiden ja päämäärien toteutumista ja tunnetuksi tekemistä erityisesti Tampereen seudulla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää keskustelu, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia ja tapahtumia
 • on yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa
 • järjestää jäsenilleen tutustumis- ja opintomatkoja
 • harjoittaa tiedotus, julkaisu- ja tutkimustoimintaa
 • tekee aloitteita ja antaa julkilausumia julkisille ja yksityisille tahoille

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • toimeenpanna rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan
 • tehdä talkootöitä
 • harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
 • hakea avustuksia ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • järjestää maksullisia juhla- yms. tilaisuuksia ja tapahtumia

sekä harjoittaa muuta vastaavanlaista pienimuotoista yhdistyksen toimintaa tukevaa varainhankintaa.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta kaksi viimeisintä erääntynyttä jäsenmaksua tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Tällä hetkellä jäseniltä peritään vain liittymismaksu. Jäsenyys on voimassa siihen asti, kunnes jäsen ilmoittaa halustaan erota yhdistyksestä.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2-8 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjallisesti.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 1. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja

jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

 1. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 2. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

© TAYK ry – Tampereen YK-yhdistys